ការអភិវឌ្ឍន៍

មានទីតាំងនៅ Yucheng ទីក្រុង Dezhou ទីក្រុង Shandong Subang ដែលបានឧទ្ទិសដល់ R&D ការផលិត និងលក់ឧបករណ៍បំភ្លឺអុបទិកតាំងពីឆ្នាំ 1998 ។

    យើងខិតខំផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាព។ស្នើសុំព័ត៌មាន គំរូ & សម្រង់ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!

    ការសាកសួរ